ვეფხის ტყაოსანი      დასაწყისი

რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა,

 ზეგარდმოთ არსნი სულითა ყვნა ზეცით მონაბერითა,

 ჩვენ, კაცთა, მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა,

 მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა

 

 2

 ჰე, ღმერთო ერთო, შენ შეჰქმენ სახე ყოვლისა ტანისა,

 შენ დამიფარე, ძლევა მეც დათრგუნვად მე სატანისა,

 მომეც მიჯნურთა სურვილი, სიკვდიდმდე გასატანისა,

 ცოდვათა შესუბუქება, მუნ თანა წასატანისა.

 

 3

 ვის ჰშვენის, – ლომსა, – ხმარება შუბისა, ფარ-შიმშერისა,

 – მეფისა მზის -თამარისა, ღაწვ-ბადახშ, თმა-გიშერისა,

 – მას, არა ვიცი, შევჰკადრო შესხმა ხოტბისა, შე – რისა,

 მისთა მჭვრეტელთა ყანდისა მირთმა ხამს მიმართ, შერისა.

 

 4

 თამარს ვაქებდეთ მეფესა სისხლისა ცრემლ-დათხეული,

 ვთქვენი ქებანი ვისნი მე არ-ავად გამორჩეული.

 მელნად ვიხმარე გიშრის ტბა და კალმად მე ნა რხეული,

 ვინცა ისმინოს, დაესვას ლახვარი გულსა ხეული.

 

 5

 მიბრძანეს მათად საქებრად თქმა ლექსებისა ტკბილისა,

 ქება წარბთა და წამწამთა, თმათა და ბაგე-კბილისა,

 ბროლ-ბადახშისა თლილისა, მის მიჯრით მიწყობილისა.

 გასტეხს ქვასაცა მაგარსა გვრდემლი ტყვიისა ლბილისა.

 

 6

 აწ ენა მინდა გამოთქმად, გული და ხელოვანება,

 – ძალი მომეც და შეწევნა შენგნით მაქვს, მივსცე გონება;

 მით შევეწივნეთ ტარიელს, ტურფადცა უნდა ხსენება,

 მათ სამთა გმირთა მნათობთა სჭირს ერთმანერთის მონება.

 

 7

 მო, დავსხდეთ, ტარიელისთვის ცრემლი გვდის შეუშრობილი;

 მისებრი მართ დაბადებით ვინმცა ყოფილა შობილი!

 დავჯე, რუსთველმან გავლექსე, მისთვის გულს ლახვარ-სობილი,

 აქამდის ამბვად ნათქვამი, აწ მარგალიტი წყობილი.

 

 8

 მე, რუსთველი ხელობითა, ვიქმ საქმესა ამა დარი:

 ვის ჰმორჩილობს ჯარი სპათა, მისთვის ვხელობ, მისთვის მკვდარი;

 დავუძლურდი, მიჯნურთათვის კვლა წამალი არსით არი,

 ანუ მომცეს განკურნება, ანუ მიწა მე სამარი.

 

 9

 ესე ამბავი სპარსული, ქართულად ნათარგმანები,

 ვით მარგალიტი ობოლი, ხელით-ხელ საგოგმანები,

 ვპოვე და ლექსად გარდავთქვი, საქმე ვქმენ საჭოჭმანები,

 ჩემმან ხელ-მქმნელმან დამმართოს ლაღმან და ლამაზმან ნები.

 

Published in ბლოგი
მარიამ
იცოდი რომ? შენ შეგიძლია გამოაქვეყნო შენი საინტერესო ბლოგ პოსტები NETSHOP -ის სოციალურ პლატფორმაზე და გამოიმუშაო NET ქულები შენს მიერ შექმნილი კონტენტით. გამომუშავებული NET ქულებით კი შეგიძლია შეიძინო სხვადასხვა სახის პროდუქტები NETSHOP -ის პარტნიორ მაღაზიებში, გადაიხადო კომუნალური გადასახადები, შეავსო მობილურის ბალანსი და ა.შ...

კომენტარები

ვუი, Gift ები ამოგეწურა

როგორც ჩანს ანგარიშზე აღარ გაქვს Gift ები. იმისათვის რომ კვლავ შეძლო სხვებისთვის Gift ების გაგზავნა შეგიძლია შეიძინო სასურველი რაოდენობის Gift ები შენი NET ქულებით

ვეფხის ტყაოსანი      დასაწყისი

ჯგუფის შექმნა

შეტყობინებები

პროფილის რედაქტირება